Skapa en funktion i Python

I Python, definierar (skapar) man en funktion genom att ange vilket namn funktionen ska ha och om funktionen ska ha några inparametrar. En funktion slutar alltid med kommandot return (returnera ett resultat), eller om alla operationer i funktionen har utförts.

Vad är en funktion i Python?

När man programmerar är det vanligt att man vill att samma sak ska hända flera gånger i sitt program. För att hantera detta, använder man funktioner. Genom att skapa en funktion, definierar (anger) man en samling av operationer som programmet kommer exekvera (köra) varje gång man anropar (kallar på) den.

En funktion i Python är ett definierat kodblock som enbart kommer exekvera när man anropar den.

Funktioner i Python
 • Är ett definierat kodblock som enbart kommer exekvera (köra) när man anropar (kallar på) funktionen.
 • Kan få inparametrar (värden) som man kan använda i funktionen.
 • Kan returnera värden, det vill säga, skicka ut värden ut från funktionen. Ofta skickar man ut resultatet från en beräkning.

Inkapsling – Håll isär din kod

En viktig princip inom all programmering är inkapsling. Det innebär att varje del av programmet ska “sköta sitt”. Istället för att skriva stora funktioner som hanterar olika saker, väljer man att kapsla in varje liten del av programmet. Tänk dig en funktion som en pusselbit, där varje pusselbit gör “minsta möjliga” beräkning. Genom denna viktiga princip kan man kombinera logiken från flera olika funktioner som tillsammans bygger upp stora program. Programmering är alltså som ett pussel av funktioner som man kombinerar med varandra för att skapa stora och smarta program.

Hur skapar man en funktion i Python?

Det är enkelt att skapa en funktion i Python. När man definierar (skapar) en funktion använder man det reserverade ordet def följt av funktionsnamnet. Man anger även om funktionen ska ha några inparametrar.

def funktion_namn(inparameter):
    “Funktionsdokumentation”
    operation / operationer
    return värde

De operationer som man vill att funktionen ska köra när man anropar den, kodar man med indentering (indrag).

En funktion slutar allitd med det reserverade ordet return som avslutar funktionen och returnerar ett slutvärde. Om return inte används, körs funktionen till sista operationen är slutförd. Man kan även använda return utan att returnera något värde.

En bra praxis när man skapar funktioner är att lägga till en funktionsbeskrivning (funktionsdokumentation) som förklarar vad funktionen gör. Det är inget måste att ange en funktionsbeskrivning men allt eftersom programmet ökar i storlek och blir mer komplext, hjälper det ofta mycket om man anger vad varje funktion gör.

Hur skapar man en funktion i Python – Exempel

I nedanstående exempel visar vi ett exempel på hur man kan definiera (skapa) en funktion i Python. Först anger man det reserverade ordet def följt av funktionsnamnet (i detta fall my_function). Inom parantes anger man om funktionen ska ha några inparametrar. I detta fall får my_function en inparameter som heter x.

def my_function(x):            # Definerar en ny funktion som heter my_function och tar en inparameter med namnet x. 
  "Multiplicerar inparametern med 3"  # Beskrivning av vad funktionen gör för något. 
  return 3 * x             # Det funktionen gör är att returnera inparameterns värde multiplicerat med 3.

Det enda funktionen gör är alltså att ta ett värde, multiplicera värdet med 3 och sedan returnera värdet.

När man anropar funktionen och skickar in värdet 5 i funktionsanropet

result = my_function(5)  # Anropa funktionen och tilldela värdet som returneras från funktionen till variabeln result 
print(result)       # Skriv ut värdet på variabeln result

Kommer funktioner alltså returnera 15.

Om man är osäker på vad funktionen faktiskt gör, kan man anropa funktionsbeskrivningen med help() som returnerar funktionsdokumentationen:

help(my_function)

ger då utskriften:

Help on function my_function in module __main__:

my_function(x)
  Multiplicerar inparametern med 3

Bakåt    |    Framåt