For-loopen i Python

I Python, använder man for-loopen när man vill att programmet ska upprepa en operation ett specifikt antal gånger. Tack vara for-loopen, slipper man att programmera samma sak flera gånger eftersom man istället kan återanvända samma kod flera gånger.

Vad är en for-loop?

I Python, använder man for-loopen för att iterera (upprepa) en del av programmet flera gånger. Om antalet iterationer (upprepningar) är ett bestämt antal så är det rekommenderat man att att använda for-loopen.

Ibland har man ett kodsegment som man vill upprepa flera gånger om. Istället för att skriva samma kod flera gånger, kan vi istället utnyttja for-loopen som upprepar koden ett fixt antal gånger.

For-loopen i Python
  • Upprepar ett kodsegment ett specifikt antal gånger.
  • Har en räknare som håller reda på hur många gånger loopen har upprepats.
  • När man vet i förhand hur många gånger man vill upprepa koden, är for-loopen att föredra över while-loopen.

Hur fungerar For-loopen i Python?

Flödesschemat visar hur for-loopen fungerar i Python. For-loopen använder en räknare som håller reda på hur många gånger som man vill att programmet ska upprepa loopen. Vanligtvis börjar räknaren med initialvärdet 0 och stegar upp till ett bestämt värde.

När programmet kommer fram till for-loopen så startar den med att kontrollera ett villkor. Detta villkor är vanligtvis en kontroll om loopen har upprepats så många gånger som man bestämt att den ska göra.

Ifall villkoret är uppfyllt (True) så utför programmet en eller flera operationer. Efter att alla operationer är klara, så ökas det givna initialvärdet. Detta upprepas till dess att villkoret inte längre är uppfyllt (False). När villkoret är False så går programmet vidare som vanligt.

For-loopen i Python

Skapa en for-loop i Python

for i in range(värde):
    operation / operationer

Forloopen deklarerar vi enkelt genom det reserverade ordet forFör att skapa en for-loop i dess enklaste form, anger man hur många gånger man vill att loopen ska upprepa sig själv. Det kan man göra med kommandot: in range(värde):

Detta innebär att loopen kommer upprepa sig själv ett specifikt antal gånger. Värdet på i börjar på 0 och ökar med 1 varje loop tills dess att den kommer upp till det angivna värdet. Se exempel nedan.

For-loopen i Python – Exempel

Vi ska se ett enkelt exempel på hur vi kan använda for-loopen för att utföra en operation ett givet antal gånger.

for i in range(5): # Utför for-loopen 5 gånger
  print(i)         # Värdet på i kommer skrivas ut 5 gånger, med start på 0

I detta exempel kommer for-loopen upprepa sig själv 5 gånger, eftersom det är det värdet som är angivet i range(). Det smidiga med for-loopen är att värdet på variabeln i, automatiskt ökar efter varje iteration. Utskriften i detta fall blir alltså:

0

1

2

3

4

Vi har alltså på ett enkelt och kompakt sätt skrivit ett program som skriver ut ett värde 5 gånger med hjälp av en loop, vilket är betydligt lättare än att skriva print fem gånger (även om resultatet skulle bli det samma). Men tänk om du skulle vilja skriva ut ett värde 100 gånger? Eller 1000?

Observera att räknaren, i börjar på 0.


Bakåt    |    Framåt