Datatyper och Variabler i Python

Datatyper i Python är (som i de flesta programmeringsspråk) något som bestämmer vilken slags data en variabel kan innehålla (t.ex. heltal, decimaltal, booleans, eller referenser) där datatypen bestäms vid deklarationen. Det är viktigt att deklarera rätt datatyp så att man inte råkar blanda ihop olika datatyper med varandra. Då finns risken att programmet inte fungerar som det ska, eller rent av krashar. 

Vad du än programmerar kommer du alltid behöva hantera och lagra information. Det kan vara resultatet från en uträkning, en textsträng för att spara information eller information som styr logik, med mera! Detta kapitel går igenom hur du arbetar med variabler och datatyper i Python och vad som är viktigt att hålla reda på. Detta kapitel är uppdelat i följande avsnitt:

Vad är en variabel i Python?

För att spara undan ett värde i Python, använder man sig av en variabel. En variabel kan hålla på information som man vill spara undan till ett senare tillfälle. Den sparar även data/värden av en viss datatyp, det är exempelvis en skillnad på talet 10 och textsträngen “10”.

En variabel:

 • Använder man för att lagra värden/data i minnet för senare åtkomst.
 • Är av en viss datatyp, exempelvis textsträng eller tal.
 • Har ett namn och ett värde.

Variabler i Python

Variabler i Python används för att lagra data/värden i minnet. I programmering hanterar man ofta stora mänger data. Det är därför viktigt att kunna separera och strukturera upp datan på ett effektiv sätt. En variabel har ett namn och ett värde av en viss datatyp.

Hur tilldelar man värden till variabler i Python? – Exempel

Vi skapar enkelt en variabel i Python, exempelvis:

a = 10

I detta fall är a en variabel som håller värdet 10, som är av datatypen int (heltal).

Vad är en datatyp i Python?

En datatyp är, som det låter, en beskrivning av vilken sorts data en variabel innehåller, vilket kan vara exempelvis en siffra, textsträng eller en boolean. I Python behöver man inte själv ange vilken datatyp en variabel är, detta görs nämligen automatiskt. Därför behöver vi lära oss hur man hanterar datatyper och vad man ska tänka på.

En datatyp är:

 • En beskrivning på vilken sorts data en variabel har.
 • fördefinerad, det vill säga, det finns standardiserade datatyper i Python så som exempelvis int, strängar eller booleans.
 • Man behöver inte ange vilken datatyp en variabel innehåller i Python.

Datatyper i Python

Olika data innehåller olika slags information. Exempelvis är en siffra inte samma sak som en textsträng. En datatyp är kategorin som variabeln innehåller. Exempel på datatyper är int (heltal), float (flyttal), strings (textsträngar) eller boolean (sant eller falskt).

Exempel på datatyper

 • Int: integer är ett heltal, exempelvis 1, 2, 3, 4.
 • String: En textsträng, exempelvis “Programmera”, eller ‘Python’.
 • Float: ett flyttal, exempelvis 10.2, 23.5 eller 2.0.
 • Boolean: Booleanskt värde. Innehåller True (sant) eller False (falskt). True och False kan även representeras med 1 respektive 0.

Hur deklarerar man variabler av en viss datatyp i Python?

I Python deklarerar (tilldelar) man värden till variabler med “=” operatorn.
Exempel:

a = 10           # Deklarerar värdet 10 till en variabel som heter a, av typen int
b = "Programmera Python"  # Deklarerar värdet "Programmera Python" till en variabel som heter b, av typen string
c = 10.0          # Deklarerar värdet 10.0 till en variabel som heter c, av typen float
d = True          # Deklarerar värdet True till en variabel som heter d, av typen boolean
Deklarera värden till en variabel i python

I Python behöver du inte själv avgöra vad för slags datatyp som värdet är, det görs automatiskt. Men du måste vara noggrann hur du deklarerar variablerna. Kolla exempelvis vad som händer om man deklarerar följande variabler:

a = True  # Tilldelar värdet True i en variabel som heter a, av datatypen boolean
b = "True" # Tilldelar värdet "True" i en variabel som heter b, av datatypen string

I detta fall är variabeln en boolean, medans är en sträng.  Det är alltså två helt olika värden och detta är mycket viktigt att hålla reda på när man programmerar. Följande kod gör exempelvis så att programmet kraschar:

a = 2   # Tilldelar värdet 2 av typen int, till variabeln a
b = "4"  # Tilldelar värdet "4" av typen string, till variabeln b
print(a+b) # Kraschar programmet. Det går inte att addera en sträng till en int

Variabeln b innehåller i detta fallet en textsträng och inte ett heltal som man kanske skulle kunna tro. I Python kan man inte addera en textsträng till en int. Därför kraschar programmet. Var därför nogrann med vad du lagrar i dina variabler, så att du inte råkar krascha ditt program av misstag.

Hur vet man vilken datatyp en variabel har?

Om du kommer till ett tillfälle där du inte vet vilken datatyp en variabel innehåller, kan du använda funktionen type() som returnerar vilken datatyp en variabel har. I följande exempel:

a = 10
b = "ProgrammeraPython.se"

print("Variabeln a är av datatypen: ", type(a))
print("Variabeln b är av datatypen: ", type(b))

får vi utskriften:

Variabeln a är av datatypen: <class 'int'>
Variabeln b är av datatypen: <class 'str'>

Det vill säga, variabeln är av typen int (heltal) och variabeln b är av typen string (textsträng).

Bakåt    |    Framåt