Datatyper och Variabler i Python


Nyckelord: Datatyper och Variabler i Python

Datatyper och Variabler i Python

Datatyper i Python är (som i de flesta programmeringsspråk) något som bestämmer vilken slags data en variabel kan innehålla (t.ex. heltal, decimaltal, booleans, eller referenser) där datatypen bestäms vid deklarationen. Det är viktigt att deklarera rätt datatyp så att man inte råkar blanda ihop olika datatyper med varandra. Då finns risken att programmet inte fungerar som det ska, eller rent av krashar. 

Vad du än programmerar kommer du alltid behöva hantera och lagra information. Det kan vara resultatet från en uträkning, en textsträng för att spara information eller information som styr logik, med mera! Detta kapitel går igenom hur du arbetar med variabler och datatyper i Python och vad som är viktigt att hålla reda på. Detta kapitel är uppdelat i följande avsnitt:

Vad är en variabel i Python?

I Python är en variabel en minnesplats i datorn för att spara undan data till ett senare tillfälle. En variabel är alltså ett värde som vi vill spara undan för att kunna använda senare i programmet. En variabel kan vara av olika datatyper. Det är exempelvis en skillnad på talet 10 och textsträngen “10”. Därför behöver vi vara noggranna vad vi sparar undan så att vi får rätt beteende i programmet som vi programmerar. En variabel har alltid ett namn och är av en specifik datatyp.

Variabler i Python:

 • Använder man för att lagra värden/data i minnet för senare åtkomst.
 • Är av en viss datatyp, exempelvis textsträng eller tal.
 • Har ett namn och ett värde.

Variabler i Python

I Python använder man variabler för att lagra data/värden i minnet. I programmering hanterar man ofta stora mänger data. Det är därför viktigt att kunna separera och strukturera upp datan på ett effektiv sätt. En variabel har ett namn och ett värde av en viss datatyp.

Exempel – Hur tilldelar man värden till variabler i Python?

Vi skapar enkelt en variabel i Python, exempelvis:

a = 10

I detta fall är a en variabel som håller värdet 10, som är av datatypen int (heltal).

Vad är en datatyp i Python?

En datatyp är, som det låter, en beskrivning av vilken sorts data en variabel innehåller, vilket kan vara exempelvis en siffra, textsträng eller en boolean (sant eller falskt). I Python behöver man inte själv ange vilken datatyp en variabel är, detta görs nämligen automatiskt. Därför behöver vi lära oss hur man hanterar datatyper och vad man ska tänka på.

En datatyp är:

 • En beskrivning på vilken sorts data en variabel har.
 • Fördefinerad, det vill säga, det finns standardiserade datatyper i Python så som exempelvis heltal (int), textsträngar (string) eller booleans (bool).
 • Man behöver inte ange vilken datatyp en variabel innehåller i Python.

Datatyper i Python

Olika data innehåller olika slags information. Exempelvis är en siffra inte samma sak som en textsträng. En datatyp är kategorin som variabeln innehåller. Exempel på datatyper är int (heltal), float (flyttal), strings (textsträngar) eller boolean (sant eller falskt).

Exempel på datatyper

 • Int: integer är ett heltal, exempelvis 1, 2, 3, 4.
 • String: En textsträng, exempelvis “Programmera”, eller ‘Python’.
 • Float: ett flyttal, exempelvis 10.2, 23.5 eller 2.0.
 • Boolean: Booleanskt värde. Är antingen True (sant) eller False (falskt). True och False kan även representeras med 1 respektive 0.

Hur deklarerar man variabler av en viss datatyp i Python?

I Python deklarerar (tilldelar) man värden till variabler med “=” operatorn.
Exempel:

a = 10           # Deklarerar värdet 10 till en variabel som heter a, av typen int
b = "Programmera Python"  # Deklarerar värdet "Programmera Python" till en variabel som heter b, av typen string
c = 10.0          # Deklarerar värdet 10.0 till en variabel som heter c, av typen float
d = True          # Deklarerar värdet True till en variabel som heter d, av typen boolean
Deklarera värden till en variabel i python

I Python behöver du inte själv avgöra vad för slags datatyp som värdet är, det görs automatiskt. Men du måste vara noggrann hur du deklarerar variablerna. Kolla exempelvis vad som händer om man deklarerar följande variabler:

a = True  # Tilldelar värdet True i en variabel som heter a, av datatypen boolean
b = "True" # Tilldelar värdet "True" i en variabel som heter b, av datatypen string

I detta fall är variabeln en boolean, medans är en sträng.  Det är alltså två helt olika värden och detta är mycket viktigt att hålla reda på när man programmerar. Följande kod gör exempelvis så att programmet kraschar:

a = 2   # Tilldelar värdet 2 av typen int, till variabeln a
b = "4"  # Tilldelar värdet "4" av typen string, till variabeln b
print(a+b) # Kraschar programmet. Det går inte att addera en sträng till en int

Variabeln b innehåller i detta fallet en textsträng och inte ett heltal som man kanske skulle kunna tro. I Python kan man inte addera en textsträng till en int. Därför kraschar programmet. Var därför noggrann med vad du lagrar i dina variabler, så att du inte råkar krascha ditt program av misstag.

Hur vet man vilken datatyp en variabel har?

Om du kommer till ett tillfälle där du inte vet vilken datatyp en variabel innehåller, kan du använda funktionen type() som returnerar vilken datatyp en variabel har. I följande exempel:

a = 10
b = "ProgrammeraPython.se"

print("Variabeln a är av datatypen: ", type(a))
print("Variabeln b är av datatypen: ", type(b))

får vi utskriften:

Variabeln a är av datatypen: <class 'int'>
Variabeln b är av datatypen: <class 'str'>

Det vill säga, variabeln är av typen int (heltal) och variabeln b är av typen string (textsträng).

Komplexa Datatyper i Python

Utöver de grundläggande datatyperna i Python finns det flera andra datatyper som kan användas för att representera mer komplexa datastrukturer:

Listor:

Används för att lagra flera värden i en enda variabel.

frukter = ["äpple", "banan", "citron"]

Tupler:

Liknar listor men är oföränderliga.

koordinater = (4, 5)

Dictionaries:

Används för att lagra data i nyckel-värde-par.

person = {"namn": "Erik", "ålder": 30}

Dessa kommer vi gå igenom mer i detalj i kapitlet om Listor i Python.

Vanliga regler för variabelnamn i Python:

I Python bör variabelnamn:

 • Starta med en bokstav eller ett understreck.
 • Endast innehålla alfanumeriska tecken och understreck (A-z, 0-9 och _).
 • Inte vara ett reserverat ord i Python, som ‘if’, ‘else’, etc.

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat ett par vanliga frågor och svar som vi brukar få om datatyper och variabler.

Vad är en variabel i Python?

En variabel är en minnesplats i datorn som sparar information till ett senare tillfälle.

Var är en datatyp?

En datatyp är som det låter, en viss typ av data. En dator skiljer exempelvis på en textsträng “100” och heltalet 100 eller decimaltalet 100.0

Vad är en string i Python?

En string är en specifik datatyp som representerar en textsträng, exempelvis “Programmera Python”.

Vad är en boolean i Python?

En boolean är en så kallad boolesk datatyp som representerar antingen värdet True eller False. En boolesk datatyp använder man för att avgöra om ett uttryck är sant eller falskt.

Vad är en int i Python?

En int är en datatyp som representerar ett heltal. Int är en förkortning på integer vilket betyder heltal på engelska. Det är alltså heltal som exempelvis 1, 2 eller 3.

Vad är en float i Python?

En float är en datatyp som representerar ett flyttal, det vill säga ett decimaltal, exempelvis 12.5.

Vad är en char i Python?

En char (character) är en datatyp som representerar ett tecken, exempelvis ‘a’, ‘b’ eller ‘c’.

To top