Arv i Python


Nyckelord: Klasser, Objekt, Arv

Arv i Python är ett kraftfullt sätt att återanvända kod från redan existerande klasser.

Varför Arv?

Många gånger vill man återanvända kod från klasser man redan har programmerat. Istället för att programmera liknande klasser flera gånger, kan man ärva kod från en annan klass. En klass som ärver kod kallas för subklass och dess förälder för superklass. Det som är smidigt med arv är att subklassen får samma uppsättning av instansvariabler och metoder som superklassen, men det är även möjligt att lägga till nya metoder och klassvariabler om så önskas, som enbart är tillgängliga för subklassen.

Exempel: Hur använder man arv i Python?

För att visa hur arv i Python fungerar, ska vi programmera ett par fordon. Klassen vehicle (fordon), är superklassen och med hjälp av denna kan vi ärva fordonets egenskaper för att programmera subklasser, exempelvis en båt och en bil. Först bestämmer vi att alla fordon ska ha en färg, årsmodell samt en boolean som säger om fordonet är startad eller avstängd.

class Vehicle:
  def __init__(self, year, color): # Konstruktor
    self.year = year       # Tilldelar år och färg till objektet
    self.color = color
    self.is_on = False      # Boolean som avgör om fordonet är på eller av. False = av, True = på

  def start_vehicle(self):     # En funktion som startar fordonet
    self.is_on = True

  def stop_vehicle(self):     # En funktion som stänger av fordonet
    self.is_on = False

Vi har alltså skapat en superklass Vehicle som har en färg och en årsmodell. Klassen kan starta eller stängas av.

Vi skapar nu klassen båt (boat):

class Boat(Vehicle):          # Skapar klassen Boat. Vi anger att Boat ärver från Vehicle

  def __init__(self, year, color):  # Konstruktor. Vi behöver year och color som inparametrar
    super().__init__(year, color)  # Kalla på superklassen, och ange egenskaperna

  def sail(self):           # Funktion som gör att båten kan segla
    print("Seglar")

Båten ärver alla egenskaper och funktioner från Vehicle, men får också funktionen att kunna segla.

På samma sätt skapar vi klassen bil (Car):

class Car(Vehicle):             # Skapar klassen Car. Vi anger att Car ärver från Vehicle

  def __init__(self, year, color, brand): # Konstruktor. Vi behöver year, color och brand som inparametrar
    super().__init__(year, color)    # Kalla på superklassen. Superklassen behöver year och color
    self.brand = brand          # Car har i detta fall en extra egenskap, brand (modell)

  def drive(self):             # Funktion som gör att bilen kör framåt
    print("Kör framåt")

Bilen ärver alla egenskaper från Vehicle och får dessutom funktionen att köra framåt och egenskapen brand (modell). Observera att klassen Boat och klassen Car är helt oberoende av varandra.

Vi skapar nu ett objekt av typen Boat och ett objekt av typen Car:

boat = Boat("2000", "röd")   # Skapar ett objekt båt 
car = Car(2019, "vit", "XC60") # Skapar ett objekt bil

Vi kan nu anropa klasserna på vanligt vis:

car.drive()        # Anropa att bilen ska köra
boat.sail()        # Anropa att båten ska segla

Kör framåt
Seglar

Men eftersom Car och Boat är helt fristående av varandra, kommer vi inte kunna anropa sail från Car eller drive från boat:

car.sail()         # Fungerar ej! En bil kan inte segla!
boat.drive()        # Fungerar ej! klassen båt har inte funktionen drive!

Vilket innebär att programmet kraschar.

Men start_vehicle och stop_vehicle var ju definierade i superklassen! Det innebär att båda subklasserna kan använda dessa funktioner:

car.start_vehicle()    # Både klasserna har ärvt start_vehicle och stop_vehicle
boat.stop_vehicle()

Vilket fungerar utmärkt!

På samma sätt är variablerna is_on och year definierade i superklassen. Alltså kan vi anropa dessa från båda subklasserna:

print(car.is_on)     # Eftersom både klasserna har ärvt från superklassen, har både klasserna parametrarna is_on och year 
print(boat.year)

True
2000

Men parametern brand (modell) var ju en lokal inparameter vilket innebär att den bara är möjlig att kalla på från car:

print(car.brand)     # Fungerar!

XC60

Men inte från boat:

print(boat.brand)    # Och båt har inte egenskapen brand! Programmet kraschar

Vanliga frågor och svar: Arv i Python

Vad är arv i Python?

Arv är en funktion i Python som gör det möjligt för en klass att ärva attribut och metoder från en annan klass.

Hur implementerar man arv i Python?

Man implementerar arv genom att definiera en ny klass som tar en befintlig klass som parameter. Den befintliga klassen blir då föräldraklassen till den nya klassen.

Vad är en superklass och en underklass?

En superklass, eller föräldraklass, är den klass som ger arv till en annan klass. En underklass (subklass), är den klass som ärver från föräldraklassen.

Vad är super() funktionen och hur används den?

super() funktionen används för att ge tillgång till metoder från en föräldraklass från en underklass. Det är vanligt att använda super() för att anropa en föräldraklass konstruktor.

To top