Objektorienterad programmering


Nyckelord: Klasser, Objekt, Arv, OOP

Något av det mest kraftfulla i Python är att det är ett objektorienterat språk. Programmet kan byggas upp som flera modeller (objekt) som kan integrera med varandra.

Vid det här laget har du säkert redan förstått varför objektorienterad programmering är så kraftfullt. Varje objekt (instans av klass) lagrar enbart information som är relevant för sitt eget användningsområde, vilket gör att oönskad påverkan emellan två objekt är mycket liten. Du har i detta kapitel även sett hur vi kan återanvända kod (arv) som medför möjligheten att göra mer generella klasser, vilket är mycket användbart och kraftfullt.

Vad är objektorienterad programmering?

Objektorienterad programmering (OOP) är ett sätt att skriva datorprogram som använder “objekt” för att organisera koden. Tänk på objekt som små delar av ett program, var och en med sin egen uppgift. Denna metod är populär i många programmeringsspråk, inklusive Python, och hjälper till att göra koden mer organiserad och lättare att hantera.

I OOP i Python skapar du “klasser”, som är som mallar för objekt. Varje klass beskriver vilken typ av information och vilka funktioner (eller “metoder”) ett objekt kommer att ha. När du skapar ett objekt från en klass, kallas det för en “instans” av klassen.

Här är några viktiga delar av objektorienterad programmering:

 1. Klasser och Objekt: Tänk på en klass som en mall eller en ritning. Den beskriver hur ett objekt ska se ut och fungera. Ett objekt är som ett hus byggt från den ritningen. I Python skapar du en klass med nyckelordet class och sedan skapar du objekt från den klassen.
 2. Attribut och Metoder: Attribut är information som objektet håller, som färg eller storlek. Metoder är funktioner som hör till objektet, som kan ändra dess attribut eller göra något med dem.
 3. Inkapsling: Detta innebär att du håller vissa delar av objektet gömda från resten av programmet. Det hjälper till att förhindra att programmet blir rörigt och att fel uppstår.
 4. Arv: Detta låter en klass “ärva” egenskaper från en annan klass. Till exempel kan du ha en allmän klass som heter “Fordon” och sedan mer specifika klasser som “Bil” och “Cykel” som tar egenskaper från “Fordon”.
 5. Polymorfism: Detta är ett sätt att låta olika klasser använda samma metod på olika sätt. Till exempel kan du ha en metod som heter “transportera” som används annorlunda av en “Bil” jämfört med en “Cykel”.

Vad är polymorfism i Python?

Polymorfism är en grundläggande koncept inom objektorienterad programmering, och i Python refererar det till förmågan hos olika objekt att svara på samma funktionsanrop på olika sätt. Detta innebär att olika klasser kan ha funktioner med samma namn, men funktionen kan bete sig olika beroende på vilken klass den tillhör. Polymorfism underlättar flexibilitet och återanvändning i kod genom att tillåta att samma gränssnitt används för olika underliggande datatyper.

Exempel: Polymorfism

För att illustrera polymorfism i Python, ska vi nu titta på ett enkelt exempel med en föräldraklass Vehicle och två underklasser Car och Bike. Båda underklasserna kommer att ha en funktion move, men implementationen av denna funktion kommer att vara annorlunda för varje klass.

class Vehicle:
  def move(self):
    print("Detta fordon rör sig.")

class Car(Vehicle):
  def move(self):
    print("Bilen kör på vägen.")

class Bike(Vehicle):
  def move(self):
    print("Cykeln cyklar på cykelvägen.")

# Skapa objekt
my_car = Car()
my_bike = Bike()

# Anropa samma metod på olika objekt
for vehicle in [my_car, my_bike]:
  vehicle.move()

I detta exempel är Vehicle en superklass med en funktionen move. Klassen Car och Bike är underklasser som ärver från Vehicle och skriver över move-funktionen. När vi skapar instanser av Car och Bike och anropar move-funktionen på dem, får vi olika utskrifter beroende på objektets klass.

I ovanstående program kommer utskriften bli:

Bilen kör på vägen.

Cykeln cyklar på cykelvägen.

Detta demonstrerar polymorfism: samma metodnamn (move) används i olika klasser (Car och Bike), men beroende på vilken typ av objekt som anropar metoden, utförs olika kod. Polymorfism i Python gör det möjligt att skriva mer flexibel och återanvändbar kod, vilket är en stor fördel i objektorienterad programmering.

Vanliga frågor och svar: Objektorienterad programmering

Vad är objektorienterad programmering i Python?

Objektorienterad programmering i Python är en programmeringsstil som använder klasser och objekt för att organisera och strukturera kod. Det fokuserar på att skapa återanvändbara kodblock och modellera verkliga situationer.

Vad är arv i Python?

Arv i Python är en mekanism där en ny klass kan ärva attribut och metoder från en befintlig klass. Detta underlättar kodåteranvändning och skapar en hierarkisk struktur.

Vad är polymorfism i Python?

Polymorfism i Python är förmågan att använda en gemensam gränssnitt för olika datatyper. Till exempel kan olika klasser ha metoder med samma namn men olika implementeringar.

Vad är inkapsling i Python?

Inkapsling är principen om att dölja interna detaljer i en klass och bara exponera det som är nödvändigt för användaren av klassen. Detta uppnås genom att använda privata och skyddade attribut och metoder.

To top