Sets i Python


Nyckelord: Sets

Sets i Python är en datatyp som man använder för att lagra unika element i en osorterad samling. De skiljer sig från listor och tuples genom att de inte tillåter duplicerade värden och inte upprätthåller någon ordning bland sina element. Sets är användbara för att utföra matematiska mängdoperationer som union, snitt, och differens

Vad är sets i Python?

Liksom tuples och listor är sets en samling av objekt. Elementen i sets är oordnade och saknar indexering. Det är alltså inte möjligt att plocka ut ett enskilt element ur ett set.

Sets i Python är samling av element som är oordnade och saknar indexering.

Sets i Python:

 • Unika element: Sets lagrar endast unika värden, vilket eliminerar dupliceringar.
 • Osoterade samlingar: Sets upprätthåller inte någon specifik ordning för sina element.
 • Definieras med måsvingar eller set(): Skapas genom {} eller set() funktionen.
 • Modifierbara: Även om sets är föränderliga, är deras element oföränderliga.
 • Inga duplicerade värden: Försök att lägga till ett duplicerat värde ignoreras.
 • Stöd för mängdoperationer: Union, snitt, och differensoperationer är möjliga.
 • Effektiv elementsökning: Optimerad för snabba sökningar.

Skapa sets i Python

Ett set skapar du med följande syntax:

setnamn = {värde1, värde2, värde3, osv}

Först tilldelar man ett namn, sedan tilldelar man alla värden inom en “måsvingar” { }, där varje värde är separerade med ett kommatecken “,”.

Exempel 1: Skapa sets i Python

En set skapas enkelt i Python genom att tilldela värden mellan måsvingar, exempel:

sport_set = {"Handboll", "Fotboll", "Basket"}
print(sport_set)
print(type(sport_set))

Ger utskriften

{'Handboll', 'Fotboll', 'Basket'}
<class 'set'>

Observera att det inte finns några index i sets. Du kan alltså inte plocka ut ett enskiljt element ur setet som du kan med tuple och listor. Däremot kan du iterera igenom hela listan med en for-loop:

for i in sport_set:
  print(i)

vilket ger utskriften:

Handboll
Fotboll
Basket

Exempel 2: Arbeta med Sets

I detta exempel testar vi några enklare operationer med sets.

Skapa ett set

Vi skapar först ett nytt set:

fruits = {"äpple", "banan", "körsbär"}

Lägg till ett element

Vi lägger sedan till ett nytt element:

fruits.add("apelsin")

Ta bort ett element

Vi testar även att ta bort ett element:

fruits.remove("banan")

Kontrollera om ett element finns i setet

Vi kan även kontrollera om ett element existerar i ett set:

if "körsbär" in fruits:
  print("Körsbär finns i setet")

Utföra mängdoperationer

Vi kan jämföra två set med varandra. I detta exempel använder vi funktionen intersection() som hittar alla gemensamma element i de två listorna:

berries = {"hallon", "blåbär", "körsbär"}
common = fruits.intersection(berries) # Hittar gemensamma element

Skriva ut setet

print(fruites)
print(common) # Skriver ut {'körsbär'}
To top