Klasser och objekt


Nyckelord: Klasser, Objekt

Klasser och objekt är en av de viktigaste områdena att ha koll på i programmering. Klasser och objekt är byggstenarna i större program som gör att du kan programmera bra modeller av verkligheten. 


Klasser och objekt är centrala koncept i objektorienterad programmering (OOP). Man kan se en klass som en mall för att skapa ett objekt, och den definierar attribut (data) och metoder (funktioner) som hör till objektet.

När en klass definieras, kan du skapa objekt (instanser) av den klassen. Varje objekt kan ha unika värden för dess attribut och kan utföra handlingar definierade i dess metoder. Klasser gör det möjligt att organisera och återanvända kod, vilket underlättar hantering av komplexa program.

Genom arv kan en klass ärva attribut och metoder från en annan klass, vilket underlättar kodåteranvändning och skapar en hierarkisk struktur. Encapsulation och polymorfism är andra viktiga principer inom OOP som stöds av klasser och objekt i Python.

Med klasser och objekt man man bygga upp programmet i små moduler där varje modul sköter sin del av programmet. I detta kapitel går vi igenom hur man kan skapa klasser och objekt med följande avsnitt:

Alltså utgör klasser och objekt grunden när stora program ska programmeras. I kommande kapitel går vi igenom skillnaden mellan klasser och objekt och varför det är viktigt att hålla isär begreppen.

Klasser: bestämmer vilka egenskaper och metoder ett objekt ska ha.

Objekt: består av informationen som beskriver egenskaperna och metoderna som är specificerade i klassen.

Mer om detta i respektive avsnitt!

To top