Arrayer (listor) i Python

En array (en lista) är en samling av element. Istället för att bara spara ett värde i en variabel, kan vi med listor spara flera värden på samma gång. Elementen kan sedan plockas ut och användas med hjälp av index. 

Vad är en array (lista) i Python?

En array (lista) är en sammling av värden i en bestämd ordning. Normalt när vi har tilldelat ett värde till en variabel har vi exempelvis gjort på följande sätt:

a = 3

Men med arrayer kan vi tilldela flera värden i samma variabel!

my_list = [5, 2, 8, 9, 3]

my_list innehåller alltså nu 5 stycken värden.

 Istället för att bara spara ett värde i en variabel, kan vi med listor spara flera värden på samma gång. 

Du kan skriva ut hela listan på en gång:

print(my_list)

[5, 2, 8, 9, 3]

Eller bara ett värde från listan. Listor är sorterade med index 0, i stigande ordning:

print(my_list[0])

ger utskriften 5

print(my_list[1])

ger utskriften 2 och så vidare.

Skapa Arrayer i Python

En array skapar du med följande syntax

listnamn = [värde1, värde2, värde3, osv]

Först ger man listan ett namn, sedan tilldelar man alla värden inom en hakparantes [ ], där varje värde är separerade med ett kommatecken “,”.

Elementen i listor är i en bestämd ordning

Ordningen som värdena tilldelas i spelar roll i listor. Exempelvis har listorna

my_list = [5, 2, 8, 9, 3]
my_list2 = [2, 5, 9, 8, 3]

exakt samma värden. Men eftersom värdena inte är i samma ordning, kommer beteendet att vara annorlunda.

print(my_list[0])
print(my_list2[0])

ger utskriften

5
2

Indexering av arrayer

Indexen (platsen) på varje element ordnas från 0, 1, 2, 3 … i stigande ordning. Första värdet i listan har alltså index 0. Andra värdet index 1 och så vidare. Det finns även en motsvarande negativ indexering av arrayer. Det innebär att sista värdet även har index -1, näst sista värdet -2 och så vidare. Varje värde har alltså två index var, vilket visas i figuren nedan:

Indexering av arrayer i Python

Vi kan alltså ta ut samma värden ur en lista på två sätt, exempelvis:

print(my_list[-1])
print(my_list[4])

ger båda utskriften 3.

Listor och datatyper

Värdena i listor behöver inte vara av samma datatyp. Du kan blanda olika datatyper i samma lista. Exempelvis kan du ha såväl int, strings och listor i samma lista!

my_list3 = [2, "Python", "Python", 23, [3, 5, 10]]
print(my_list3)

ger utskriften:

[2, ‘Python’, ‘Python’, 23, [3, 5, 10]]

Egenskaper hos arrayer

Arrayer i Python har flera inbyggda egenskaper vilket gör det väldigt smidigt att arbeta med. Nedan beskrivs några av de vanligaste egenskaper hos arrayer. Antag att vi har samma lista i följande exempel

my_list = [5, 2, 8, 9, 3]

Skriv ut flera variabler inom ett interval

Man kan skriva ut flera variabler inom ett interval:

print(my_list[2:4])

ger utskriften

[8, 9]

observera att index 4, inte skrivs ut.

Storleken på listor

Storleken på en lista anropas med len()

len(my_list)

Returnerar 5, eftersom listan innehåller 5 element.

Ändra värde på ett element

Du kan ändra värdet på ett element

my_list[1] = 10
print(my_list)

kommer ändra det andra värdet i listan från 2 till 10.

[5, 10, 8, 9, 3]

Lägg till nya värden i listan

Man kan lägga till nya värden i listan med append()

my_list.append(13)
print(my_list)

[5, 2, 8, 9, 3, 13]

Bakåt    |    Framåt